EnglishGermanGreekHebrew
EnglishGermanGreekHebrew
ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ.

Μελέτες

Έκδοση οικοδομικών αδειών

Η Οικοδομική Άδεια Αποτελεί μια πολύ σημαντική διοικητική πράξη η οποία υλοποιεί την χωροταξική οργάνωση δηλαδή τον τρόπο ανάπτυξης των πόλεων και οικισμών. Η οικοδομική άδεια είναι η αρχή κατασκευής και με βάση αυτή γίνεται και η ολοκλήρωση της. Το γραφείο μας διαθέτει εμπειρία χρόνων στην έκδοση κάθε είδους οικοδομικής άδειας.

Προμελέτη, κοστολόγηση και οικονομική διαχείριση έργου

Όλα τα έργα ανεξαρτήτως κλίμακας , για να υλοποιηθούν σωστά πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα. Προμελέτη έργου η οποία μας δίνει ένα αρχικό κατασκευαστικό σχεδιασμό στον οποίο θα στηριχθούμε και θα κάνουμε την κοστολόγηση ώστε ο πελάτης να γνωρίζει τα κατασκευαστικά και οικονομικά μεγέθη τα οποία θα προκύψουν. Μετά την έναρξη ενός έργου υπάρχει στενή επιτήρηση από το γραφείο μας ώστε να μην υπάρξουν τυχών κατασκευαστικές καθώς επίσης και οικονομικές αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό.

Αρχιτεκτονικές Μελέτες

Με την αρχιτεκτονική μελέτη προσδιορίζουμε το εμβαδόν ενός ακινήτου καθώς επίσης και τις χρήσεις του ακινήτου τις οποίες ο ιδιοκτήτης επιθυμεί, ώστε να επιτευχθεί το θεμιτό αποτέλεσμα βάση πάντα της κείμενης νομοθεσίας.

Μια πλήρης Αρχιτεκτονική Μελέτη περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:
1. Διάγραμμα κάλυψης
2. Σχέδια κατασκευής
3. Σχέδια λεπτομερειών
4. Σχέδια αποτύπωσης υπάρχουσας κατάστασης σε περίπτωση
προσθήκης επισκευής, διασκευής, διαρρύθμισης
5. Τεχνική περιγραφή

Το τεχνικό γραφείο DECO αναλαμβάνει την εκπόνηση της Αρχιτεκτονικής Μελέτης του ακινήτου σας λαμβάνοντας υπόψη όλους τους ισχύοντες κανονισμούς όπως ο νέος ΓΟΚ (Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός), ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων), αλλά και τις βασικές αρχές δόμησης ενός Παθητικού Κτηρίου όπως αυτοί αποτυπώνονται από το Ε.Ι.Π.Α.Κ. (Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτηρίου).

Στατικές Μελέτες κτηρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν)

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη στατική μελέτη κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβα, σύμμικτων, από φέρουσα τοιχοποιία, αλλά και βιομηχανικών κατασκευών/εγκαταστάσεων. Επίσης δραστηριοποιούμαστε στην υλοποίηση στατικών μελετών σύνθετων έργων.

Η άρτια κατάρτιση μας όσον αφορά τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς, έχει ως αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η μέγιστη ασφάλεια της κατασκευής.

Οι μελέτες που παραδίδουμε συνοδεύονται από αναλυτικό τεύχος υπολογισμών και πλήρη σχέδια με κατασκευαστικές λεπτομέρειες.

Στατικές Μελέτες για μεταλλικές κατασκευές

Στις μεταλλικές κατασκευές, μετατρέπουμε το αρχιτεκτονικό σχέδιο σε έναν τρισδιάστατο φορέα από μεταλλικά στοιχεία λεπτότοιχων διατομών, ο οποίος να είναι σε θέση να παραλάβει όλα τα δυναμικά και στατικά φορτία που έπεται να ασκηθούν πάνω στην κατασκευή σε ολόκληρο το χρονικό διάστημα της ζωής της.
Ο υπολογισμός των φορτίων (άνεμος, χιόνι κτλ) γίνεται σύμφωνα με τον Ευροκώδικα 1, ο υπολογισμός των σεισμικών φορτίων σύμφωνα με τον ΕΑΚ2003 ενώ η διαστασιολόγιση του φορέα γίνεται σύμφωνα με τον Ευροκώδικα 3. Το υπόβαθρο που μας προσέφεραν οι σπουδές σε πολυτεχνίκές σχολές και η εργοταξιακή εμπειρία που αποκτήθηκε, εξασφαλίζουν την ορθή επιλογή διατομών ώστε να επιτυγχάνεται η χρυσή τομή μεταξύ ασφάλειας και οικονομίας.
Εκτελούμε επίλυση και διαστασιολόγηση όλων των τύπων διατομών που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη βιομηχανία μεταλλικών κατασκευών αλλά ακόμα και ειδικές κατηγορίες όπως διατομές ψυχρής έλασης, μεταβλητές και κυψελωτές διατομές.

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες

Οι ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες αποτελούν κύριο άξονα για την λειτουργία των εγκαταστάσεων ενός κτηρίου για αυτό το λόγο η σύνταξη τους γίνεται από καταρτισμένους μηχανικούς ώστε να υπάρξει η απαιτούμενη προσοχή τόσο στην μελέτη όσο και στην εφαρμογή. Έτσι, ένας φάκελος Η/Μ μελετών μιας σύγχρονης κατασκευής, άνω των 50.00 m2, που κατατίθεται προς έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει:

 • Μελέτη θέρμανσης (συμβατικού συστήματος ή συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης, συστήματος με χρήση αντλιών θερμότητας, γεωθερμίας κλπ.),
 • Μελέτη κάλυψης ζεστού νερού χρήσης,
 • Ηλεκτρολογική μελέτη (ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, θέση πινάκων, διέλευση καλωδιώσεων),
 • Μελέτη διέλευσης και υπολογισμός σωληνώσεων ύδρευσης (θέσεις συλλεκτών, κατακόρυφες στήλες κλπ.),
 • Μελέτη διέλευσης και υπολογισμός σωληνώσεων αποχέτευσης και όμβριων (οριζόντιες γραμμές και κατακόρυφες στήλες κλπ.),
 • Μελέτη θερμομονωτικής επάρκειας και πλήρωσης των απαιτήσεων ΚΕΝΑΚ
 • Σε περίπτωση συστήματος κεντρικού κλιματισμού, μελέτη αυτού με σχέδια διέλευσης αεραγωγών, τοποθέτησης στομίων κλπ
 • Κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης
 • Παθητικής Πυροπροστασίας
 • Ενεργητικής πυροπροστασίας,
 • Πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης,
 • Ανελκυστήρων (ηλεκτρικού, υδραυλικού, φορτίων),
 • Εξαερισμού – αερισμού.

Μελέτες ενεργειακής απόδοσης κτηρίων

Με τον ενεργειακό σχεδιασμό του νέου κτηρίου που κατασκευάζετε ή ανακαινίζετε, πέρα από το ότι εναρμονίζεστε με την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία, αποκομίζετε και πολλαπλά οφέλη για εσάς και το περιβάλλον σας.

Η ελαχιστοποίηση κατά το δυνατόν της κατανάλωσης ενέργειας για τη σωστή λειτουργία του κτηρίου επιτυγχάνεται μέσω:

 • Βιοκλιματικού σχεδιασμού του κτηριακού κελύφους, αξιοποιώντας τη θέση του κτηρίου ως προς τον περιβάλλοντα χώρο, την ηλιακή διαθέσιμη ακτινοβολία ανά προσανατολισμό όψης, κ.ά.
 • Θερμομονωτικής επάρκειας του κτηρίου με την κατάλληλη εφαρμογή θερμομόνωσης στα αδιαφανή δομικά στοιχεία αποφεύγοντας κατά το δυνατόν τη δημιουργία θερμογεφυρών, καθώς και την επιλογή κατάλληλων κουφωμάτων, δηλαδή συνδυασμό υαλοπίνακα, αλλά και πλαισίου.
 • Επιλογής κατάλληλων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων υψηλής απόδοσης, για την κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό, φωτισμό, ζεστό νερό χρήσης με την κατά το δυνατόν ελάχιστη κατανάλωση μη ανανεώσιμης ενέργειας.
 • Χρήσης τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) όπως, ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταϊκά συστήματα, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (εδάφους, υπόγειων και επιφανειακών νερών) κ.ά.
 • Εφαρμογή διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, για τον περιορισμό της άσκοπης χρήσης τους.

Τα οφέλη που προκύπτουν μετά από την ορθή υλοποίηση των Ενεργειακά αποδοτικών τεχνικών είναι αρκετά και σημαντικά:

 • Τα οικονομικά οφέλη αφορούν κυρίως στον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων και εξόδων συντήρησης των κτηρίων.
 • Τα κοινωνικά οφέλη αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
 • Τα περιβαλλοντικά οφέλη αφορούν στον περιορισμό των εκπομπών ρύπων, κυρίως διοξειδίου του άνθρακα, με σημαντική συμβολή στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Μελέτες πυρασφάλειας

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την μελέτη πυρασφάλειας (πυροπροστασίας) καθώς και την διεκπεραίωση της στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, για πάσης φύσεως επαγγελματικούς χώρους και δραστηριότητες (βιομηχανία, βιοτεχνία, εργοστάσιο, επαγγελματικό εργαστήριο, κατάστημα, κτήριο γραφείων, συνεργείο αυτοκινήτων, ξενοδοχείο, φροντιστήριο, παιδικό σταθμού, αποθήκη, κτήριο logistics, χώρος συνάθροισης κοινού, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εστιατόριο, καφενείο, καφετέρια, ταβέρνα, ψητοπωλείο, αρτοποιείο, καφέ μπαρ, κέντρο διασκέδασης, πιτσαρία, θέατρο, κινηματογράφος, χώρος αθλητικών εκδηλώσεων, αίθουσα εκδηλώσεων, catering, κ.λ.π)

Μελέτες φωτισμού

Ο σύγχρονος σχεδιασμός απαιτεί δυναμικό και επαρκεί φωτισμό τόσο για την κάλυψη των αναγκών όσο και για την επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου αισθητικό αποτέλεσμα. Η μελέτη φωτισμού είναι αναγκαία σε όλους τους χώρους και ειδικά στην βιομηχανία και στην παραγωγή διότι ένας σωστά φωτισμένος χώρος βοηθάει τους εργαζόμενους να βλέπουν σωστά με αποτέλεσμα να είναι πιο παραγωγικοί.

Με την εξέλιξη του σχεδιασμού των φωτιστικών σωμάτων μας δίνεται η δυνατότητα να δημιουργούμε χώρους υψηλής αισθητικής και τεχνοτροπία με πολύ απλές κατασκευές, έχοντας πάντα ως γνώμονα την υλοποίηση της μελέτης από τους έμπειρους διακοσμητές μας.

Φωτορεαλισμός

Ο φωτορεαλισμός είναι η τρισδιάστατη αναπαράσταση των κτηρίων ή άλλων σχεδιαστικών αντικειμένων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, με πιστή αναπαράσταση των υλικών, των χρωμάτων και του φωτισμού βάσει των δισδιάστατων σχεδίων του αντικειμένου. Οι φωτορεαλιστικές απεικονίσεις είναι πλέον απαραίτητες στην σημερινή εποχή για τον αρχιτέκτονα, πολιτικό μηχανικό, σχεδιαστή, διακοσμητή και ιδιώτη γιατί σε αντίθεση με την παραδοσιακή κατασκευή μακετών, πλέον χρησιμοποιούν τα εξελιγμένα 3d προγράμματα με αποτέλεσμα να σχηματίζουν μια πληρέστερη άποψη της υπό κατασκευή οικοδομής ακόμα και από τα αρχικά της στάδια.

Διευκολύνει τον μελετητή να κατανοήσει και να βελτιώσει το έργο του, παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα ελέγχου και οριστικοποίησης των χρωμάτων, των υλικών και της αισθητικής του έργου. Επιπροσθέτως δίνει την ευκαιρία στους μελλοντικούς αγοραστές να έχουν μία πλήρη άποψη για το αποτέλεσμα που πρέπει να περιμένουν από την ολοκλήρωση του υπό κατασκευή έργου. Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι πως με αυτόν τον τρόπο μειώνεται το κόστος από τις αλλαγές και τις διορθώσεις κατά την κατασκευή του έργου.

Οι φωτορεαλιστικές εικόνες είναι απεικονίσεις της αναπαράστασης του ψηφιακού μοντέλου με πληροφορίες υλικών και φωτισμού. Προκύπτουν από πολύπλοκη διαδικασία υπολογισμών, της φωτορεαλιστικής απεικόνισης ή rendering, και γίνεται με χρήση ειδικών αλγορίθμων από το λογισμικό. Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις μπορεί να είναι όλα τα είδη προβολής του ψηφιακού μοντέλου. Ο μελετητής επιλέγει συγκεκριμένα επίπεδα προβολής ή σημεία παρατήρησης, στη συνέχεια διαμορφώνει τις οπτικές παραμέτρους για τη διαδικασία του φωτορεαλισμού. Το ψηφιακό μοντέλο απεικονίζεται με μεγάλη λεπτομέρεια ενώ το λογισμικό υπολογίζει μέσω της φωτορεαλιστικής απεικόνισης όλα τα οπτικά αποτελέσματα από τη χρήση των υλικών και του φωτισμού που ορίστηκαν. Με αυτόν τον τρόπο παράγονται φωτορεαλιστικά σχέδια και εικόνες στα οποία παρέχεται η δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.

Το φωτορεαλιστικό μοντέλο ή μοντέλο σκίασης χρησιμοποιείται στην προσομοίωση του τρόπου παραγωγής των εικόνων στον πραγματικό κόσμο και η απόδοση μίας σκηνής καθορίζεται από τις ιδιότητες των πηγών φωτισμού όπως επίσης από τις ανακλαστικές ιδιότητες των επιφανειών.